Jakie donice wybrać wio­sną na taras

Odpo­wied­nio dobrana roślin­ność w doni­cach na tara­sie to zna­ko­mite dopeł­nie­nie aran­ża­cji mebli, a zara­zem pod­kre­śle­nie naszego gustu odpo­wied­nią kolo­ry­styką i sty­lem. Dobrze dobrana donica umoż­liwi nie tylko pra­wi­dłowy roz­wój naszych roślin, ale także pod­kre­śli ich walory este­tyczne. Powin­ni­śmy dobie­rać je, uwzględ­nia­jąc wiel­kość dostęp­nej prze­strzeni oraz zgod­nie z eks­po­zy­cją na świa­tło. Jak dobrze wybrać donice na taras?

Popu­larne mate­riały uży­wane na donice

Ostat­nio coraz więk­szą popu­lar­no­ścią cie­szą się donice wyko­nane z poli­ety­lenu lub włókna szkla­nego.

Donice na taras powinny cha­rak­te­ry­zo­wać się szcze­gól­nymi para­me­trami, które są wyma­gane przy aran­ża­cjach na zewnątrz budyn­ków.

Te para­me­try to odpor­ność na warunki atmos­fe­ryczne, czyli na:

  • mróz;
  • pro­mie­nie sło­neczne;
  • wilgoć;
  • oraz wytrzy­ma­łość mecha­niczna na ewen­tu­alne uszko­dze­nia.

Two­rzywo, z któ­rego wyko­nana jest donica, ma ogromny wpływ na jej wła­ści­wo­ści. Donice z two­rzyw sztucz­nych są nie tylko bar­dzo odporne na warunki atmos­fe­ryczne, ale dodat­kowo ofe­rują nam sze­roki wybór barw i struk­tur powierzchni.

Kształty i kolory donic tarasowych

Donice na taras z two­rzywa dzięki swo­jej niskiej wadze nie obcią­żają tak stropu, jak inne mate­riały.

Two­rzywo świet­nie imi­tuje beton, drewno lub stal. For­mo­wane jest w ory­gi­nalne i sty­lowe kształty o róż­nej wiel­ko­ści. Dzięki temu łatwo możemy dobrać kolor oraz pod­kre­ślić styl naszego tarasu.

Rosną­cym powo­dze­niem cie­szą się donice, które wyglą­dają mini­ma­li­stycz­nie, a zara­zem sty­lowo i szy­kow­nie.

Naj­bar­dziej popu­larne kształty to na­dal kwa­drat lub pro­sto­kąt. Donice dobrane kolo­rem, kształ­tem i roz­mia­rem dosko­nale będą się pre­zen­to­wać na tara­sie, bal­ko­nie czy też w ogro­dzie.

Naj­czę­ściej wybie­rane kolory to odcie­nie bieli i sza­ro­ści, ale wybór koloru jest z dowolny z palety RAL.

Wykoń­cze­nie samej donicy może być wyko­nane w wyso­kim poły­sku lub w macie na życze­nie klienta.

Rośliny w donicach na taras i balkon

Niska waga pozwala je łatwiej prze­nieść oraz zapla­no­wać ewen­tu­alne prze­sa­dza­nie roślin. Nasze rośliny posa­dzone w doni­cach z cza­sem będą rosnąć i wywie­rać duży nacisk na ściany donicy. Dla­tego lepiej od razu zde­cy­do­wać się na donicę, która lepiej taki napór lepiej wytrzyma i nie trzeba jej będzie wymie­niać w kolej­nym sezo­nie.

Donice na taras w odpo­wied­nim kolo­rze świet­nie kom­po­nują się z meblami usta­wio­nymi na tara­sie. Rośliny w nich posadzone dają wspa­niały efekt wizu­alny, a zara­zem wpły­wają na przy­jemny nastrój.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here